Acta Pintériana

A Ferences Kutató Tanárok Tudományos Körének folyóirata

ISSN 2416-2124


Szerzők/Authors: Bagyinszki P. Á. & Mészáros L.

Cím: Az „Apóriák: természettudomány és teológia párbeszédben” című projekt bibliográfiája.

Év/Year: 2019. Kötet/Volume: 5. Oldal/Pages: 21-36.

DOI: 10.29285/actapinteriana.2019.5.21

Letöltés/Download: pdf


Összegzés: Zénón apóriáinak módjára megszelídíthetők-e a természettudomány és a teológia kapcsolatrendszerének feszültséggócai? Mit jelent a nyugati civilizáció genezisénél főszerepet játszó keresztény hit számára a modern természettudomány? És viszont: mit jelent a természettudomány számára az a hit, amely Alfred N. Whitehead szerint ott van már a „természettörvények” modern gondolatának a gyökereinél? Kerülhetnek-e lényegi ellentétbe a teremtéstant valló teológia tanításaival a természettudomány megállapításai? Szolgálhat-e a természettudomány Isten mélyebb megismerésének bázisául a teológia és a hívő ember számára? Mit tehet hozzá a kortárs elmefilozófia a hagyományos test–lélek probléma aktualizált újragondolásához? A filozófus Charles M. Taylor modernitáselmélete, valamint a teológus Karl Rahner hominizációról szóló teológiai elemzései remekül rámutatnak a kései modernitás drámájának a természettudomány és teológia párbeszédében benne rejlő, ám a közgondolkodásban máig feltáratlan motívumaira.

Az alább közölt bibliográfia egy 2017/18-as pályázati évben, NKA támogatással elkészült tanulmánykötet szakirodalmát rendszerezi: BAGYINSZKI ÁGOSTON – MÉSZÁROS LUKÁCS (szerk.): Apóriák: természettudomány és teológia párbeszédben (Sensus Fidei Fidelium 7), L’Harmattan – Sapientia, Budapest, 2018. Meggyőződésünk szerint a bibliográfiai gyűjtés a kötethez kapcsolódó szorosabb team munka keretein túl is hasznos lehet, mivel az általa reprezentált diskurzus közelebb vezetheti az olvasót a fenti kérdések által jelzett késő modern dráma mélyebb megértéséhez. A szoros kapcsolat miatt e bibliográfia a fent jelzett kötet tipográfiai szabványát követi. A nyomtatott kötetben kifejtett megközelítésünk sajátossága, hogy úgy mutatunk rá az „aporetikus kulcspontokra”, hogy közben nem próbáljuk az összes nyitott kérdést megválaszolni, hanem a kortárs természettudóst és teológust – akiket a kötet szerkesztői (és további szerzői) reprezentálnak – hozzuk érdemi párbeszédbe egymással.

Egyetemi és főiskolai oktatásban szerzett sok éves tapasztalataink alapján elmondható, hogy az itt megjelenített (és a kötetünkben elemzett) diskurzus sikeresen megszólítja azokat, akik egyaránt rendelkeznek némi természettudományos és vallási tájékozottsággal, továbbá elgondolkodtatja azokat is, akiknek az érdeklődése széles horizonton mozog ugyan, de a kettő közül az egyik irányban szeretnék tovább bővíteni ismereteiket. Az itt közölt bibliográfia célcsoportját azok a vallási belátásokra is nyitott értelmiségiek alkotják, akik a késő modernitás eszmetörténeti drámájának nagyobb ívű mozgásaira készek rácsodálkozni.


Folyóirat/Journal: Acta Pintériana ISSN: 2416-2124

Szerkesztő/Editor:: Bagyinszki P. Á.