Acta Pintériana

A Ferences Kutató Tanárok Tudományos Körének folyóirata

ISSN 2416-2124


Archívum

Természettudományok és műszaki tudományok (az első szerző neve szerinti abc-sorrendben)

Bagyinszki Péter Ágoston OFM: Hogyan járulhat hozzá a ferences intellektuális hagyomány a „reáliák” és a „humaniórák” összebékéltetéséhez? - pdf

Bagyinszki Péter Ágoston OFM: Is it possible for the metaphor of the Book of Nature to become relevant in our days? / Aktualizálható-e korunkban a „Természet könyvének” metaforája? doi:10.29285/actapinteriana.2020.6.5 - pdf

Bagyinszki Péter Ágoston OFM & Mészáros Lukács: Biogenezis: Az élő és élettelen közötti határsáv problémája. / Biogenesis: On the Borderland Between Living and Nonliving States of Matter. - pdf

Bagyinszki Péter Ágoston OFM, Mészáros Lukács & Szeiler Zsolt: Kozmogenezis: Szaktudományos és vallási szempontok a világegyetem eredetével összefüggésben. / Cosmogenesis: Scientific and religious aspects with regards to the origins of the universe. - doi:10.29285/actapinteriana.2017.3.71 - pdf

Bagyinszki Péter Ágoston OFM, Mészáros Lukács & Szeiler Zsolt: Antropogenezis: Az ember biológiai, szellemi és vallási dimenzióinak megjelenése. / Antropogenesis: The Emergence of the Biological, Mental and Religious Dimensions of Humans. - doi:10.29285/actapinteriana.2019.5.37 - pdf

Bagyinszki Péter Ágoston OFM & Mihálffy Zsófia: François Euvé Penser la création comme jeu című könyvének ismertetése / A review of the book Penser la création comme jeu by François Euvé. - doi:10.29285/actapinteriana.2017.3.93 - pdf

Békefiné Lengyel Zsófia & Földényi Rita: Klór-acetanilid típusú herbicidek adszorpciójának vizsgálata talajokon és talajalkotókon. / Adsorption of chloroacetanilide type herbicides on soils and soil components. - pdf

Borbély Venczel, Kiss Tamás Rafael, Szigethy András & Gyímesi Ferenc: Deformáció és feszültségeloszlás mérésének új lehetőségei az iparban hordozható digitál-holografikus mérőkamerával. / New measurement possibilities of deformation and stress distributions by portable digitalholographic gauge camera. - pdf

Kázmér Miklós: A Szent Sír-templom és a földrengések. A Firenzei Egyetem kutatásai a 2000-es évek elején. / The Holy Sepulchre Church and the earthquakes. Studies of the Florence University in the early 2000s. - doi:10.29285/actapinteriana.2022.8.5 - pdf

Mészáros Lukács: Őslénytani kutatás és tehetséggondozás - Előzetes jelentés az alsó-pleisztocén Somssich-hegy 2-es lelőhely Sorex-Crocidura fog-arány vizsgálatáról. - pdf

Mészáros Lukács, Trembeczki Mária, Matányi Marianna & Kákonyi Marcell: A kérgestest (corpus callosum) működési zavarainak vizsgálata: Esettanulmány a tudományos diákkutatások, mint a tehetséggondozás fontos módszerének alkalmazásáról. / Investigation of corpus callosum anomalies: A case study on applying scientific research in the education for talented students. - doi:10.29285/actapinteriana.2018.4.5 - pdf

Schmal Dániel: Elme és tudatosság a fizikai világban: egy párbeszéd margójára. / Mind and Consciousness in the Physical World. Some Notes on the Margin of a Discussion. - doi:10.29285/actapinteriana.2019.5.61 - pdf

Giuseppe Tanzella-Nitti: A klasszikus „Két könyv”-metafora eszmetörténetéhez. / The Two Books prior to the Scientific Revolution. - Fordította: Nemes Krisztina; lektorálta és sajtó alá rendezte: Bagyinszki Péter Ágoston OFM. - pdf

Giuseppe Tanzella-Nitti: The theological import of the metaphor of the Book of Nature: historical hallmarks and open questions. / A „Természet könyve”-metafora teológiai hozadéka: történelmi fordulópontok és nyitott kérdések. doi:10.29285/actapinteriana.2020.6.11 - pdf

Giuseppe Tanzella-Nitti: The metaphor of Book of Nature in the Modern Age: history and heritage. / A „Természet könyvének” metaforája az újkorban: történelem és örökség. doi:10.29285/actapinteriana.2020.6.23 - pdf


Vissza az Acta Pintériana főoldalára


Kiadja: a Ferences Alapítvány