Acta Pintériana

A Ferences Kutató Tanárok Tudományos Körének folyóirata

ISSN 2416-2124


Archívum

Ferencességkutatás (az első szerző neve szerinti abc-sorrendben)

Bagyinszki Péter Ágoston OFM: Hogyan járulhat hozzá a ferences intellektuális hagyomány a „reáliák” és a „humaniórák” összebékéltetéséhez? - pdf

Balázs Ákos Jeromos OFM: A liber creaturae metafora Szent Bonaventura műveiben, különös tekintettel a Breviloquiumra és a Collationes in Hexaëmeronra. / La metafora liber creaturae nelle opere di San Bonaventura, con particolare riguardo al Breviloquium e alle Collationes in Hexaëmeron. doi:10.29285/actapinteriana.2022.8.109 - pdf

Bobay Orsolya OFS: Temesvári Pelbárt: A kisebb testvérek rendjéből való öt szent vértanúról. / Pelbartus di Temesvár: Sui cinque santi martiri dell’ordine dei frati minori. doi:10.29285/actapinteriana.2021.7.33 - pdf

Bobay Orsolya OFS: Szent Ferenc stigmatizációja a 16. századi magyar ferences prédikációirodalomban. / La stimmatizzazione di San Francesco d’Assisi nei sermoni ungheresi del Cinquecento. doi:10.29285/actapinteriana.2022.8.61 - pdf

Csik Tamás Assisi Szent Ferenc és Melek al-Kámil szultán találkozója 1219-ben. Egy 800 évvel ezelőtti esemény történelmi háttere és a „vallásközi dialógus” lehetősége az V. keresztes hadjárat éveiben. / The Meeting between Saint Francis of Assisi and Sultan Melek al-Kamil in 1219. The Historical Background of an Event Happened 800 Years ago and the Possibility of the Interreligious Dialogue in the Years of the Fifth Crusade. - doi:10.29285/actapinteriana.2019.5.143 - pdf

Dobszay Márton Benedek OFM & Kámán Veronika: A ferences források magyar nyelvű rövidítési rendszere. / The Hungarian system of abbreviation of Franciscan sources. doi:10.29285/actapinteriana.2020.6.119 - pdf

Freyer, Johannes-Baptist OFM: Assisi Szent Ferenc karizmatikus pedagógiája. / The charismatic pedagogy of Saint Francis of Assisi. doi:10.29285/actapinteriana.2021.7.5 - pdf

Hegedűs Anna: Ferences élet a Szentföldön Francesco Suriano Il trattato di Terra Santa e dell’Oriente című műve alapján. / Vita francescana in Terra Santa nel trattato di Francesco Suriano. - doi:10.29285/actapinteriana.2019.5.127 - pdf

Juhász Vince OFM: Aragóniai II. Jakab és a Szentföldi Kusztódia. / James II of Aragon and the Custody of the Holy Land. doi:10.29285/actapinteriana.2021.7.21 - pdf

Kálmán Peregrin OFM: Hét magyar ferences vértanú tanúságtétele a totalitárius rendszerek üldöztetései közepette. / Testimony of Seven Hungarian Franciscan Martyrs, Amid the Persecution of the Totalitarian Regimes. - doi:10.29285/actapinteriana.2018.4.39 - pdf

Kálmán Peregrin OFM: Martiri francescani durante i regimi totalitari in Ungheria / Ferences vértanúk a magyarországi totalitárius rendszerek idején. - doi:10.29285/actapinteriana.2017.3.25 - pdf

Kardos Csongor OFM: A töredék foglalatában. Assisi Szent Ferenc lelkisége, Isten- és világszemlélete a Naphimnuszban. / In the setting of the fragment. The Spirituality of Saint Francis of Assisi, his View of World and God in The Canticle of Creatures. - doi:10.29285/actapinteriana.2022.8.145 - pdf

Klimas, Narcyz OFM: A Szentföldi Kusztódia jeruzsálemi levéltárának története. / History of the Archives of the Custody of the Holy Land in Jerusalem. - doi:10.29285/actapinteriana.2018.4.89 - pdf

Schneider, Johannes OFM: „Do not extinguish the Spirit of prayer and devotion”. Work and Prayer: Relation and Tension. / „Az ima és az áhítat szellemét ki ne oltsátok”. Munka és imádság: kapcsolat és feszültség. - doi:10.29285/actapinteriana.2018.4.27 - pdf

Szoliva Gábriel OFM: Ki írta a Kájoni-graduále gregorián hangjegyeit? Egy zenei paleográfiai vizsgálat tanulságai. / Who made the musical notation of the Kájoni gradual? Results of a recent paleographical analysis. doi:10.29285/actapinteriana.2020.6.35 - pdf

Várnai Jakab OFM: Levelek Rómából, 1966: Adalékok a Ferences Rend zsinati megújulásának történetéhez. / Letters from Rome: Some Historical Sources on the Post-Conciliar Renewal of the Franciscan Order. doi:10.29285/actapinteriana.2020.6.89 - pdf

Varga Kapisztrán OFM: First contacts between Saint Francis and Hungary. / A ferences rend magyarországi kezdeteinek kérdéséhez: Szent Ferenc, illetve a ferencesek első találkozási lehetőségei. doi:10.29285/actapinteriana.2021.7.13 - pdf

Whitehouse Domonkos OFM: Peter of John Olivi’s Case against Aquinas’s Explanation of the Causes of Moral Flaw and Failure. / Petrus Iohannis Olivi érvei Aquinói Szent Tamás erkölcsi hiányosságról szóló elméletével szemben. doi:10.29285/actapinteriana.2022.8.43 - pdf

Zatykó László OFM: Szedő Dénes ferences költő portréjához. / To the portrait of the Franciscan poet, Dénes Szedő. doi:10.29285/actapinteriana.2020.6.47 - pdf


Vissza az Acta Pintériana főoldalára


Kiadja: a Ferences Alapítvány