Acta Pintériana

A Ferences Kutató Tanárok Tudományos Körének folyóirata

ISSN 2416-2124


Archívum

Teológia, filozófia és interdiszciplináris párbeszéd (az első szerző neve szerinti abc-sorrendben)

Bagyinszki Péter Ágoston OFM: A magisztérium teológiai témájának központi helye és fejlődése Avery Dulles bíboros életművében. / The development and central role of Magisterium, as a subject of theology, as observed in the legacy of Cardinal Avery Dulles. doi:10.29285/actapinteriana.2021.7.69 - pdf

Bagyinszki Péter Ágoston OFM: Hogyan járulhat hozzá a ferences intellektuális hagyomány a „reáliák” és a „humaniórák” összebékéltetéséhez? - pdf

Bagyinszki Péter Ágoston OFM: Il gioco come simbolo del mondo creato. Verso una teologia ludica. / A játék mint a teremtett világ szimbóluma. Egy ludikus teológia felé. - doi:10.29285/actapinteriana.2019.5.91 - pdf

Bagyinszki Péter Ágoston OFM: Is it possible for the metaphor of the Book of Nature to become relevant in our days? / Aktualizálható-e korunkban a „Természet könyvének” metaforája? doi:10.29285/actapinteriana.2020.6.5 - pdf

Bagyinszki Péter Ágoston & Mészáros Lukács: Biogenezis: Az élő és élettelen közötti határsáv problémája. / Biogenesis: On the Borderland Between Living and Nonliving States of Matter. - pdf

Bagyinszki Péter Ágoston OFM & Mészáros Lukács: Az „Apóriák: természettudomány és teológia párbeszédben” című projekt bibliográfiája. - doi:10.29285/actapinteriana.2019.5.21 - pdf

Bagyinszki Péter Ágoston OFM, Mészáros Lukács & Szeiler Zsolt: Kozmogenezis: Szaktudományos és vallási szempontok a világegyetem eredetével összefüggésben. / Cosmogenesis: Scientific and religious aspects with regards to the origins of the universe. - doi:10.29285/actapinteriana.2017.3.71 - pdf

Bagyinszki Péter Ágoston OFM, Mészáros Lukács & Szeiler Zsolt: Antropogenezis: Az ember biológiai, szellemi és vallási dimenzióinak megjelenése. / Antropogenesis: The Emergence of the Biological, Mental and Religious Dimensions of Humans. - doi:10.29285/actapinteriana.2019.5.37 - pdf

Bagyinszki Péter Ágoston OFM & Mihálffy Zsófia: François Euvé Penser la création comme jeu című könyvének ismertetése / A review of the book Penser la création comme jeu by François Euvé. - doi:10.29285/actapinteriana.2017.3.93 - pdf

Balázs Ákos Jeromos OFM: A liber creaturae metafora Szent Bonaventura műveiben, különös tekintettel a Breviloquiumra és a Collationes in Hexaëmeronra. / La metafora liber creaturae nelle opere di San Bonaventura, con particolare riguardo al Breviloquium e alle Collationes in Hexaëmeron. doi:10.29285/actapinteriana.2022.8.109 - pdf

Barsi Balázs OFM: Az emberi közösség jó működésének alapja. / The basis for the Human Community’s Appropriate Advancement. - doi:10.29285/actapinteriana.2017.3.19 - pdf

Berhidai Lajos Piusz OFM: Assisi Szent Ferenc Eucharisztia-tisztelete. / La venerazione eucaristica di San Francesco d’Assisi. doi:10.29285/actapinteriana.2020.6.73 - pdf

Bobay Orsolya OFS: Szent Ferenc stigmatizációja a 16. századi magyar ferences prédikációirodalomban. / La stimmatizzazione di San Francesco d’Assisi nei sermoni ungheresi del Cinquecento. doi:10.29285/actapinteriana.2022.8.61 - pdf

Csik Tamás Assisi Szent Ferenc és Melek al-Kámil szultán találkozója 1219-ben. Egy 800 évvel ezelőtti esemény történelmi háttere és a „vallásközi dialógus” lehetősége az V. keresztes hadjárat éveiben. / The Meeting between Saint Francis of Assisi and Sultan Melek al-Kamil in 1219. The Historical Background of an Event Happened 800 Years ago and the Possibility of the Interreligious Dialogue in the Years of the Fifth Crusade. - doi:10.29285/actapinteriana.2019.5.143 - pdf

Dériné Stark Zsófia: Egy Utolsó Vacsora parafrázis. Karen Blixen Babette lakomája című művének elemzése. / A Last Supper Paraphrase. An analysis of Karen Blixen’s destiny anecdote Babette’s feast. - doi:10.29285/actapinteriana.2018.4.117 - pdf

Dobszay Márton Benedek OFM & Kámán Veronika: A ferences források magyar nyelvű rövidítési rendszere. / The Hungarian system of abbreviation of Franciscan sources. doi:10.29285/actapinteriana.2020.6.119 - pdf

Gyurkovics Miklós: A második és a harmadik századi logoszteológia ontológiai és episztemológiai vonatkozásai. / Ontological and Epistemological Aspects of Logos Theology in the Second and Third Centuries. doi:10.29285/actapinteriana.2022.8.91 - pdf

Hegedűs Anna: Ferences élet a Szentföldön Francesco Suriano Il trattato di Terra Santa e dell’Oriente című műve alapján. / Vita francescana in Terra Santa nel trattato di Francesco Suriano. - doi:10.29285/actapinteriana.2019.5.127 - pdf

Kálmán Peregrin OFM: Martiri francescani durante i regimi totalitari in Ungheria / Ferences vértanúk a magyarországi totalitárius rendszerek idején. - doi:10.29285/actapinteriana.2017.3.25 - pdf

Kálmán Peregrin OFM: Hét magyar ferences vértanú tanúságtétele a totalitárius rendszerek üldöztetései közepette. / Testimony of Seven Hungarian Franciscan Martyrs, Amid the Persecution of the Totalitarian Regimes. - doi:10.29285/actapinteriana.2018.4.39 - pdf

Kázmér M.: A Szent Sír-templom és a földrengések. A Firenzei Egyetem kutatásai a 2000-es évek elején. / The Holy Sepulchre Church and the earthquakes. Studies of the Florence University in the early 2000s. - doi:10.29285/actapinteriana.2022.8.5 - pdf

Macora, A. OFM: A Status Quo a jeruzsálemi Szent Sír bazilikában. / The „Status Quo” in the Church of the Holy Sepulchre. - doi:10.29285/actapinteriana.2022.8.15 - pdf

Narcyz Klimas OFM: A Szentföldi Kusztódia jeruzsálemi levéltárának története. / History of the Archives of the Custody of the Holy Land in Jerusalem. - doi:10.29285/actapinteriana.2018.4.89 - pdf

Peter Lippert SJ: Mit is játsszunk ma? / Was wollen wir heute spielen? Fordította: Paulik Péter; a szöveget gondozta és sajtó alá rendezte: Bagyinszki Péter Ágoston OFM. - doi:10.29285/actapinteriana.2018.4.21 - pdf

Schmal Dániel: Elme és tudatosság a fizikai világban: egy párbeszéd margójára. / Mind and Consciousness in the Physical World. Some Notes on the Margin of a Discussion. - doi:10.29285/actapinteriana.2019.5.61 - pdf

Johannes Schneider OFM: „Do not extinguish the Spirit of prayer and devotion”. Work and Prayer: Relation and Tension. / „Az ima és az áhítat szellemét ki ne oltsátok”. Munka és imádság: kapcsolat és feszültség. - doi:10.29285/actapinteriana.2018.4.27 - pdf

Soós Sándor & Soós Sándorné Veres Rózsa: „Asszonyunk, Mária megkoronázza Szent Margit asszonyt…” – Túlélhette-e viharos történelmünket a domonkos apácának, Árpád-házi Szent Margitnak a pozsonyi klarisszáknál őrzött koponyaereklyéje? - doi:10.29285/actapinteriana.2019.5.5 - pdf

Soós Sándorné Veres Rózsa: Kultusz és irodalom - Kismáriacell búcsújáró helyének irodalmi hatása. - pdf

Soós Sándorné Veres Rózsa: „Testvérem, egy a szükséges: Isten művésze légy…" - Kocsis László (1891-1973) papköltő ferences ihletésű lírája. / „Brother, only one thing is needed: be the artist of God…” - Franciscan inspired lyric poetry of priest poet László Kocsis (1891-1973) - doi:10.29285/actapinteriana.2017.3.5 - pdf

Giuseppe Tanzella-Nitti: A klasszikus „Két könyv”-metafora eszmetörténetéhez. / The Two Books prior to the Scientific Revolution. - Fordította: Nemes Krisztina; lektorálta és sajtó alá rendezte: Bagyinszki Péter Ágoston OFM. - pdf

Giuseppe Tanzella-Nitti: The theological import of the metaphor of the Book of Nature: historical hallmarks and open questions. / A „Természet könyve”-metafora teológiai hozadéka: történelmi fordulópontok és nyitott kérdések. doi:10.29285/actapinteriana.2020.6.11 - pdf

Giuseppe Tanzella-Nitti: The metaphor of Book of Nature in the Modern Age: history and heritage. / A „Természet könyvének” metaforája az újkorban: történelem és örökség. doi:10.29285/actapinteriana.2020.6.23 - pdf

Taylor, Charles: Az ismeretelmélet meghaladása. / Overcoming Epistemology. doi:10.29285/actapinteriana.2021.7.109 - pdf

Várnai Jakab OFM: Levelek Rómából, 1966: Adalékok a Ferences Rend zsinati megújulásának történetéhez. / Letters from Rome: Some Historical Sources on the Post-Conciliar Renewal of the Franciscan Order. doi:10.29285/actapinteriana.2020.6.89 - pdf

Whitehouse Domonkos OFM: Peter of John Olivi’s Case against Aquinas’s Explanation of the Causes of Moral Flaw and Failure. / Petrus Iohannis Olivi érvei Aquinói Szent Tamás erkölcsi hiányosságról szóló elméletével szemben. doi:10.29285/actapinteriana.2022.8.43 - pdf


Vissza az Acta Pintériana főoldalára


Kiadja: a Ferences Alapítvány